SLANJE DEMO PORUKA
Pošalji sa GSM broja:
(Na primer: 386 40 1234567) 

Pošalji na GSM broj:
(Na primer: 386 41 1234567) 

Ukucaj tekst SMS poruke:

1.Ubaci link sa slikom u tekst
2.Ubaci link sa videom u tekst